BAYRAKTARLAR AKARYAKIT PETROL ÜRÜNLERİ İNŞ. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile veri sorumlusu sıfatıyla Bayraktarlar Akaryakıt Petrol Ürünleri İnşaat Tic. ve San. Ltd. Şti. (“BAYRAKTARLAR” veya “Şirket”) olarak işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

A- FİZİKSEL ZİYARETÇİLERİMİZ

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

 

BAYRAKTARLAR yerleşkesini ziyaret etmeniz halinde aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

 

 • Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini: Görüntü Kaydı Alan CCTV Kayıtları.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI, TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

 

Kişisel verileriniz, merkezimizi ziyaret etmeniz halinde sizlerden; elektronik mecralar üzerinden ya da CCTV kamerası aracılığıyla aşağıda belirtilen amaçlar dâhilinde KVKK’nın 5. ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

 

AMAÇLAR

HUKUKİ SEBEP

VERİ KATEGORİSİ

Şirket içi güvenliğin sağlanması 

 • Veri sorumlusunun meşru menfaati
 • Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgileri

Suç ya da hukuka aykırılık durumunda yetkili mercilere bilgi verilmesi

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi

 

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

 

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metninin 2. maddesinde yer alan amaçlarla; ilgili mevzuat gereği talep halinde yurtiçinde yer alan resmi kurum ve kuruluşlara ve hissedarlarımıza aktarılabilmektedir.

 

B- POTANSİYEL MÜŞTERİLERİMİZ

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

 

BAYRAKTARLAR ile ilişkiniz kapsamında yetkililerinizin ve/veya çalışanlarınızın aşağıdaki kişisel verileri işlenmektedir; 

 

 • Kimlik Bilgileriniz: Ad Soyadı.
 • İletişim Bilgileriniz: Adres Bilgisi, E-Posta, Telefon Numarası.
 • Mesleki Deneyim Bilgileriniz: Meslek Bilgisi.
 • Pazarlamaya İlişkin Bilgileriniz: Anket ve Kampanya Çalışmasıyla Elde Edilen Bilgiler.
 • Fiziksel Mekân Güvenliğine İlişkin Bilgileriniz: CCTV Kayıtları. 

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI, TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

 

Kişisel verileriniz, Şirketimizle iş ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan aşağıda belirtilen amaçlar dahilinde KVKK’nın 5 ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

 

AMAÇLAR

HUKUKİ SEBEP

VERİ KATEGORİSİ

Teklif Süreçlerinin Yürütülmesi

 • •    Sözleşmenin kurulması ve ifası
 • •    Kimlik Bilgisi
 • •    İletişim Bilgisi
 • •    Mesleki Deneyim Bilgisi

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • •    Sözleşmenin kurulması ve ifası
 • •    Kimlik Bilgisi
 • •    İletişim Bilgisi

Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini

 • •    Veri sorumlusunun meşru menfaati
 • •    Fiziksel Mekân Güvenliğine İlişkin Kayıtlar

 

Şirketimiz yürüttüğü faaliyetlerin bazılarında ise kişisel verilerinizi işlerken sizlerin açık rızanıza ihtiyaç duyabilmektedir. Şirketimiz aşağıda sayılan kişisel verilerinizi açık rızanızın olması hukuki sebebine dayanarak aşağıdaki amaçlarla toplamakta, saklamakta ve işlemektedir.

 

AMAÇLAR

HUKUKİ SEBEP

VERİ KATEGORİSİ

Ürün ve Hizmetlerin Pazarlama, Tanıtım, Reklam ve Kampanya Süreçlerinin Yürütülmesi

 • •    Açık rızanın bulunması
 • •    Kimlik Bilgisi
 • •    İletişim Bilgisi
 • •    Pazarlamaya İlişkin Bilgiler

Ortak Kullanılan Sistemler ve İstihdam Edilen Personeller Dolayısıyla Grup Bünyesindeki Şirketler İle Paylaşılması

 • •    Kimlik Bilgisi
 • •    İletişim Bilgisi
 • •    Mesleki Deneyim Bilgileri
 • •    Pazarlamaya İlişkin Bilgiler
 • •    Fiziksel Mekân Güvenliğine İlişkin Kayıtlar

 

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

 

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümlerine uygun olarak işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde yer alan amaçların gerektirdiği ölçüde yurtiçinde yer alan resmi kurum ve kuruluşlara, grup bünyesindeki şirketlerimize, hissedarlarımıza ve distribütörü olduğumuz tedarikçilerimize aktarılabilmektedir.    

 

C- MÜŞTERİLERİMİZ

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

 

BAYRAKTARLAR ile ilişkiniz kapsamında yetkililerinizin ve/veya çalışanlarınızın aşağıdaki kişisel verileri işlenmektedir; 

 

 • Kimlik Bilgileriniz: Ad Soyadı, TCKN/VKN, İmza.
 • İletişim Bilgileriniz: Adres Bilgisi, E-Posta, Telefon Numarası.
 • Finansal Bilgileriniz: Fatura Bilgisi, Çek, Senet Bilgisi.
 • İşlem Güvenliğine İlişkin Bilgileriniz: Kullanıcı Adları, Şifreler, IP Adresi.
 • Fiziksel Mekân Güvenliğine İlişkin Bilgileriniz: CCTV Kayıtları. 
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlara İlişkin Bilgileriniz:  Fotoğraf, Video Kayıtları.
 • Mesleki Deneyim Bilgileriniz: Meslek Bilgisi.
 • Müşteri İşlem Bilgileriniz: Sipariş Bilgisi, Talep/Şikâyet Bilgisi.
 • Pazarlamaya İlişkin Bilgileriniz: Anket ve Kampanya Çalışmasıyla Elde Edilen Bilgiler.
 • Hukuki İşlem Bilgileriniz: Adli Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler, Dava Dosyasındaki Bilgiler.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI, TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

 

Kişisel verileriniz, Şirketimizle iş ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan aşağıda belirtilen amaçlar dahilinde KVKK’nın 5 ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

 

AMAÇLAR

HUKUKİ SEBEP

VERİ KATEGORİSİ

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

 • •    Sözleşmenin kurulması ve ifası

 

 • •    Kimlik Bilgisi
 • •    İletişim Bilgisi
 • •    Müşteri İşlem Bilgisi
 • •    Finansal Bilgiler
 • •    Mesleki Deneyim Bilgisi

Mal ve Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

 • •    Sözleşmenin kurulması ve ifası
 • •    Kimlik Bilgisi
 • •    İletişim Bilgisi
 • •    Müşteri İşlem Bilgisi
 • •    Finansal Bilgiler
 • •    İşlem Güvenliğine ilişkin Bilgiler

Mal ve Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

 • •    Sözleşmenin kurulması ve ifası
 • •    Kimlik Bilgisi
 • •    İletişim Bilgisi

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • •    Sözleşmenin kurulması ve ifası
 • •    Kimlik Bilgisi
 • •    İletişim Bilgisi

Finans ve Muhasebe Süreçlerinin Yürütülmesi

 • •    Sözleşmenin kurulması ve ifası
 • •    Kimlik Bilgisi
 • •    İletişim Bilgisi
 • •    Finansal Bilgiler

Talep ve Şikâyetlerin Yönetimi

 • •    Sözleşmenin kurulması ve ifası
 • •    Veri sorumlusunun meşru menfaati
 • •    Kimlik Bilgisi
 • •    İletişim Bilgisi
 • •    Müşteri İşlem Bilgisi

Müşteri Memnuniyeti Süreçlerine İlişkin Faaliyetlerin Yürütülmesi

 • •    Sözleşmenin kurulması ve ifası
 • •    Veri sorumlusunun meşru menfaati
 • •    Kimlik Bilgisi
 • •    İletişim Bilgisi
 • •    Müşteri İşlem Bilgisi

Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini

 • •    Veri sorumlusunun meşru menfaati
 • •    Fiziksel Mekân Güvenliğine İlişkin Kayıtlar

Hukuk İşlerinin Takibi ve Yasa Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

 • •    Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması 
 • •    Hukuki İşlem Bilgileri

 

Şirketimiz yürüttüğü faaliyetlerin bazılarında ise kişisel verilerinizi işlerken sizlerin açık rızanıza ihtiyaç duyabilmektedir. Şirketimiz aşağıda sayılan kişisel verilerinizi açık rızanızın olması hukuki sebebine dayanarak aşağıdaki amaçlarla toplamakta, saklamakta ve işlemektedir.

 

AMAÇLAR

HUKUKİ SEBEP

VERİ KATEGORİSİ

Şirket Tanınırlığının Sağlanması Amacıyla Organizasyon, Etkinlikler ve Yapılan İş Faaliyetleri Kapsamında Şirket Sosyal Medya Hesaplarının Yönetilmesi

 • •    Açık rızanın bulunması 
 • •    Kimlik Bilgisi
 • •    Görsel ve İşitsel Kayıtlara İlişkin Bilgiler

Ürün ve Hizmetlerin Pazarlama, Tanıtım, Reklam ve Kampanya Süreçlerinin Yürütülmesi

 • •    Kimlik Bilgisi
 • •    İletişim Bilgisi
 • •    Pazarlamaya İlişkin Bilgiler

Ortak Kullanılan Sistemler ve İstihdam Edilen Personeller Dolayısıyla Grup Bünyesindeki Şirketler İle Paylaşılması

 • •    Kimlik Bilgisi
 • •    İletişim Bilgisi
 • •    Müşteri İşlem Bilgisi
 • •    Finansal Bilgiler
 • •    Mesleki Deneyim Bilgileri
 • •    İşlem Güvenliğine ilişkin Bilgiler
 • •    Görsel ve İşitsel Kayıtlara İlişkin Bilgiler
 • •    Fiziksel Mekân Güvenliğine İlişkin Kayıtlar
 • •    Pazarlamaya İlişkin Bilgiler
 • •    Hukuki İşlem Bilgileri

 

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

 

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümlerine uygun olarak işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde yer alan amaçların gerektirdiği ölçüde yurtiçinde yer alan resmi kurum ve kuruluşlara, iş ortaklarımıza, distribütörü olduğumuz tedarikçilerimize, hissedarlarımıza ve grup bünyesindeki şirketlerimize aktarılabilmektedir.    

D- TEDARİKÇİLERİMİZ/ İŞ ORTAKLARIMIZ

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

 

BAYRAKTARLAR ile ilişkiniz kapsamında yetkililerinizin ve/veya çalışanlarınızın aşağıdaki kişisel verileri işlenmektedir; 

 

 • Kimlik Bilgileriniz: Ad Soyadı, TCKN/VKN, İmza.
 • İletişim Bilgileriniz: Adres Bilgisi, E-Posta, Telefon Numarası.
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlara İlişkin Bilgileriniz:  Fotoğraf, Video Kayıtları.
 • Finans Bilgileriniz: Banka ve Hesap Bilgileri, Fatura Bilgisi.
 • Fiziksel Mekân Güvenliğine İlişkin Bilgileriniz: CCTV Kayıtları.
 • Hukuki İşlem Bilgileriniz: Adli Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler, Dava Dosyasındaki Bilgiler.
 • Araç Bilgileriniz: Araç Plakası Bilgisi.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI, TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

 

Kişisel verileriniz, Şirketimizle iş ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan aşağıda belirtilen amaçlar dahilinde KVKK’nın 5. ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplamakta, saklamakta ve işlemektedir.

 

AMAÇLAR

HUKUKİ SEBEP

VERİ KATEGORİSİ

Teklif Süreçlerinin Yürütülmesi

 • •    Sözleşmenin kurulması ve ifası
 • •    Kimlik Bilgisi
 • •    İletişim Bilgisi

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

 • •    Sözleşmenin kurulması ve ifası

 

 • •    Kimlik Bilgisi
 • •    İletişim Bilgisi
 • •    Finansal Bilgiler

Mal ve Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

 • •    Sözleşmenin kurulması ve ifası
 • •    Kimlik Bilgisi
 • •    İletişim Bilgisi
 • •    Finansal Bilgiler
 • •    Araç Bilgileri

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • •    Sözleşmenin kurulması ve ifası
 • •    Kimlik Bilgisi
 • •    İletişim Bilgisi

Finans ve Muhasebe Süreçlerinin Yürütülmesi

 • •    Sözleşmenin kurulması ve ifası
 • •    Kimlik Bilgisi
 • •    İletişim Bilgisi
 • •    Finansal Bilgiler

Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini

 • •    Veri sorumlusunun meşru menfaati
 • •    Fiziksel Mekân Güvenliğine İlişkin Bilgiler

Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

 • •    Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması 
 • •    Hukuki İşlem Bilgisi

 

Şirketimiz yürüttüğü faaliyetlerin bazılarında ise kişisel verilerinizi işlerken sizlerin açık rızanıza ihtiyaç duyabilmektedir. Şirketimiz aşağıda sayılan kişisel verilerinizi açık rızanızın olması hukuki sebebine dayanarak aşağıdaki amaçlarla toplamakta, saklamakta ve işlemektedir.

 

AMAÇLAR

HUKUKİ SEBEP

VERİ KATEGORİSİ

Şirket Tanınırlığının Sağlanması Amacıyla Organizasyon, Etkinlikler ve Yapılan İş Faaliyetleri Kapsamında Şirket Sosyal Medyalarının Yönetilmesi

 • Açık rızanın bulunması
 • •    Kimlik Bilgisi
 • •    Görsel ve İşitsel Kayıtlara İlişkin Bilgiler

Ortak Kullanılan Sistemler ve İstihdam Edilen Personeller Dolayısıyla Grup Bünyesindeki Şirketler İle Paylaşılması

 • •    Kimlik Bilgisi
 • •    İletişim Bilgisi
 • •    Finansal Bilgiler
 • •    Görsel ve İşitsel Kayıtlara İlişkin Bilgiler
 • •    Fiziksel Mekân Güvenliğine İlişkin Kayıtlar
 • •    Hukuki İşlem Bilgileri
 • •    Araç Bilgileri

 

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

 

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümlerine uygun olarak işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde yer alan amaçların gerektirdiği ölçüde yurtiçinde yer alan resmi kurum ve kuruluşlara, ürün veya hizmet alan kişilere, hissedarlarımıza ve grup bünyesindeki şirketlerimize aktarılabilmektedir.    

E. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

Bu Aydınlatma Metni’nin “İletişim” bölümünde yer alan yöntemlerle Şirketimize başvurarak,

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

F. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM

KVKK’nın 11. maddesi gereğince kişisel verilerinize ilişkin yasal haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle Dere Mah. Lüleburgaz Cad. No:43 Pınarhisar/Kırklareli adresine kimlik tespiti yapılmak suretiyle bizzat elden iletebilir ya da noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanı sıra, bayraktarlarakaryakit@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine, güvenli elektronik imza ve mobil imza ya da tarafınızca BAYRAKTARLAR’a daha önce bildirilen ve tarafımızca teyit edilmiş olan BAYRAKTARLAR’da bulunan sistemimizdeki elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@bayraktarlartrakya.com elektronik posta adresine iletebilirsiniz.

H. AYDINLATMA METNİ HAKKINDA

Bu Aydınlatma Metni BAYRAKTARLAR tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. BAYRAKTARLAR, bu Aydınlatma Metni’nde, gerekli olduğu takdirde, her zaman değişiklik yapabilir. BAYRAKTARLAR tarafından yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metni’nin www.bayraktarlartrakya.com/kvkk.html adresinde yayımlanmasıyla birlikte geçerlilik kazanır. 

 

 

 BAYRAKTARLAR AKARYAKIT PETROL ÜRÜNLERİ İNŞ. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU BAŞVURU FORMU

 

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Başvuru Formu (“Form”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘KVKK’) kapsamında veri sahiplerinin, Bayraktarlar Akaryakıt Petrol Ürünleri İnşaat Tic. ve San. Ltd. Şti. (“BAYRAKTARLAR” veya “Şirket”Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtilen haklarını kullanmak amacıyla yapacakları başvurularda kullanılması amacıyla oluşturulmuştur.

 

Veri sahiplerinin bu haklarını kullanmak üzere BAYRAKTARLAR’a başvuru yapmak istemesi durumunda işbu Formun, eksiksiz olarak doldurulmasının ardından imzalanarak aşağıdaki yöntemlerden biri aracılığıyla Şirkete ulaştırılması gerekmektedir:

 1. Kimlik doğrulanmasını sağlayıcı belgelerle (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.) birlikte Dere Mah. Lüleburgaz Cad. No:43 Pınarhisar/Kırklareli adresine bizzat başvuru yapılmalı ve Form bu başvuru esnasında imzalanmalıdır.
 2. Form, noter kanalı ile Dere Mah. Lüleburgaz Cad. No:43 Pınarhisar/Kırklareli adresine iletilmelidir.
 3. Form, bayraktarlarakaryakit@hs01.kep.tr adresine veri sahibine ait KEP vasıtasıyla iletilmelidir.
 4. Tarafınızca BAYRAKTARLAR’a daha önce bildirilen ve sisteminde kayıtlı bulunan e-posta ile kvkk@bayraktarlartrakya.com adresine iletilmelidir.
 1. Başvuru Sahibine Yönelik Bilgiler

Lütfen başvuruların sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi amacıyla talep edilen bilgileri temin ediniz.

Ad ve Soyad

:

 

TC Kimlik Numarası

:

 

Adres

:

 

Telefon Numarası

:

 

E-posta

:

 

 

Lütfen aşağıda belirtilenlerden BAYRAKTARLAR ile ilişkinizi en uygun şekilde tanımlayan seçeneği işaretleyerek aşağısında bulunan serbest metin alanına bu ilişkinin devam durumunu, sona ermiş olması durumunda ilişkinin vuku bulduğu periyodu ve varsa irtibatta olunan müdürlük veyahut ta şube bilgisini detaylandırınız.

Müşteri

 

Çalışan

 

Çalışan Adayı

Tedarikçi

 

İş Ortağı

 

Ziyaretçi

Diğer (………………………………………………………………………………………………………)

 1. Başvuru Sahibinin Talebine Yönelik Bilgiler

Lütfen kişisel verilerle ilişkili talep veya taleplerinizi aşağıdaki listeden işaretleyiniz.

Kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum.

 

Kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi almak istiyorum. 

 

Kişisel verilerimin işlenme amacını öğrenip bu verilerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı hakkında bilgi almak istiyorum.

 

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek istiyorum.

 

Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini istiyorum.

 

Kişisel verilerimin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, bunların silinmesini veya yok edilmesini istiyorum.

 

Düzeltme işleminin kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini istiyorum.

 

Silme işleminin kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istiyorum.

 

Kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde aleyhine bir sonuç ortaya çıktığını düşünüyor ve bu sonuca itiraz ediyorum.

 

Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğradığım zararın giderilmesini talep ediyorum.

 

 

Yukarıdaki listede yaptığınız işaretlemeye istinaden ek bilgi gerektiğini düşünüyorsanız lütfen aşağıdaki serbest metin alanını kullanınız.

 

 

 

 

 1. Başvurunun Sonuçlandırmasına Yönelik Bilgiler

BAYRAKTARLAR talebinizi en geç otuz gün içinde sonuçlandıracak olup, 1. Bölümde sağladığınız adres ve e-posta bilgilerine istinaden postalama yoluyla veyahut ta dijital ortam aracılığıyla geri dönüş sağlayacaktır. Geri dönüşün sağlanacağı bu kanallar arasından özel bir tercihiniz varsa lütfen aşağıda belirtiniz.

Geri dönüşün posta kanalıyla yapılmasını istiyorum.

Geri dönüşün e-posta kanalıyla yapılmasını istiyorum.

 

Talebin değerlendirilmesi kapsamında ek bilgiye ihtiyaç duyulması halinde BAYRAKTARLAR İşbu Form’da belirttiğiniz başvuruyu sonuçlandırabilmek amacıyla sizinle iletişim kurabilecektir. Başvurunuz ücretsiz olarak sonuçlandırılacak olup, ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda ilgili mevzuat kapsamında belirlenen tutarlarda ücret talep edilebilecektir.

BEYAN

İşbu Form’ da belirtmiş olduğum KVKK özelindeki taleplerime ait bu başvurumun değerlendirilerek sonuçlandırılmasını talep ederim.

Başvuru Sahibinin Adı ve Soyadı

:

 

Veri Sahibinin İmzası 

 

 

:

 

Tarih

:

 

 BAYRAKTARLAR AKARYAKIT PETROL ÜRÜNLERİ İNŞAAT TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

 1. KAPSAM

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası (“Politika”), kişisel verilerin işlenmesine yönelik kurallar bütününü açıklayarak gerekli bilgilendirmeleri yapmak amacıyla hazırlanmış olup, Bayraktarlar Akaryakıt Petrol Ürünleri İnşaat Tic. ve San. Ltd. Şti. (“Şirket”)  Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

 1. TANIMLAR

Kişisel veri:

Kimliği belirli veya belirlenebilir her türlü bilgidir ve kişinin fiziksel, ekonomik, kültürel, sosyal veya psikolojik kimliğini ifade eden somut bir içerik taşıması veya kimlik, vergi, sigorta numarası gibi herhangi bir kayıtla ilişkilendirilmesi sonucunda kişinin belirlenmesini sağlayan tüm hallerini kapsar. 

Özel nitelikli kişisel veri:

Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

Açık rıza:

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

Anonim hale getirme:

Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.

Kişisel veri envanteri:

Şirketin iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturduğu ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami süreyi, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdığı envanterdir.

Kişisel verileri işleme:

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir. Verilerin ilk defa elde edilmesinden başlayarak veriler üzerinde gerçekleştirilen tüm işlem türleri bu kapsama girmektedir.

Kişisel veri sahibi:

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi

Veri kayıt sistemi:

Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi

Veri sorumlusu:

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi

Veri işleyen:

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”):

İşbu Politikaya konu olmakla birlikte, 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 24 Mart 2016 tarihli ve 6698 sayılı Kanun

Kurul:

Kişisel Verileri Koruma Kurulu

Kurum:

Kişisel Verileri Koruma Kurumu

Politika:

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası

 1. DEĞİŞİKLİKLER

Kanun kapsamındaki ek mevzuatların yürürlüğe girmesi ile birlikte veya muhtelif zamanlarda işbu Politikada yapılacak olan değişiklikler Şirket’in kurumsal Internet sitesinden takip edilebileceği gibi, işbu Politikanın güncel versiyonuna yine bu kurumsal siteden ulaşılabilmektedir.

 1. AMAÇ

Şirket, ürün ve hizmetlerini sunma faaliyetini gerçekleştirebilmek ve hizmetlerinin kesintisiz ilerleyebilmesini sağlamak adına, sözlü, yazılı ya da elektronik ortam üzerinden temin edebildiği kişisel verileri, Veri Sorumlusu sıfatıyla, hukuka uygun bir biçimde işlemektedir.

İşbu Politikanın amacı, Şirket’in yürüttüğü bu işleme faaliyetleri ve kişisel veriler ile ilgili sistemler konusunda açıklamada bulunarak ilgili kişileri bilgilendirmek ve böylece kişisel veriler hususunda şeffaflık sağlamaktır.

Bu bağlamda Şirket, KVKK kapsamında kişisel verilerin işlenmesini, bu işlemeye konu alınan veri sahiplerini ve bu kişilerin hakları işbu Politikada detaylandırarak açıklamış bulunmaktadır. 

 1. KİŞİSEL VERİ

 2. Kişisel Veri İşlemesine İlişkin Genel İlkeler

Şirket, KVKK’nın 4. maddesinin 2. fıkrası uyarınca ve işbu Politikanın ‘Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları’ bölümünde örneklendirilmiş olan amaçlar kapsamında, aşağıdaki ilkelere uygun olarak kişisel veri işlemektedir:

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme
 1.  Şirket Tarafından İşlenen Kişisel Veriler, İşleme Amaçları, Aktarımı, Toplama Kanalları, Saklama Süreleri ve Veri Sahibinin Hakları

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan KVKK’nın “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla Şirket bünyesinde işlenen kişisel veriler hakkındaki Aydınlatma Metni internet sitemizdeki www.bayraktarlartrakya.com/kvkk.html  linki üzerinde genel yer almaktadır.

 1. KİŞİSEL VERİ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN TEDBİRLER

  1. Kişisel Veri Güvenliğine İlişkin İdari Tedbirler
   1. Mevcut Risk ve Tehditlerin Belirlenmesi

Şirket, işlemekte olduğu kişisel verilere dair risk ve tehditleri belirlemek için sahip olduğu “Kişisel Veri Envanteri”nden yararlanır. Bu envanter içerisinde kişisel verilerin işlendiği süreçler Şirket tarafından güncel tutulacaktır. 

Şirket söz konusu riskleri belirlerken, işlemekte olduğu kişisel verilerin özel nitelikli olup olmadığı, gerektirdiği gizlilik seviyesi ve ortaya çıkabilecek bir güvenlik ihlali sonucunda potansiyel zararın ne olacağını belirler.

 1. Çalışanların Eğitilmesi ve Farkındalık Çalışmaları

Şirket, çalışanlarını kişisel verilerin korunması ve siber güvenlik ile ilgili olarak eğitimlere tabi tutar ve konu ile ilgili farkındalık çalışmaları gerçekleştirir. 

Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak açıklanması veya paylaşılması en sık görülen ihlallerden birini teşkil etmektedir. Bu tip ihlallerin önüne geçilmesi amacıyla Şirket tarafından; 

 • Kişisel veriler ile çalışan herkese bu konuda farkındalık eğitimleri verilir. 
 • Kişisel verilere ilişkin rol ve sorumluluklar, çalışanların iş tanımında açıkça belirlenir. 
 • Kişisel veriler ile ilgili olarak “yasaklanmadıkça her şey serbesttir” değil, “izin verilmedikçe her şey yasaktır” prensibi ile hareket edilmesi sağlanır. 
 • Çalışanların işbu Politika ve sair diğer politika ve prosedürlere uymaları sağlanır, uymama durumunda disiplin süreçleri devreye alınır. 

 

 1. Kişisel Verilerin Mümkün Olduğunca Azaltılması

Kanun ve sair mevzuatta öngörülen “kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutma”, “amacın gerektirdiği süre kadar muhafaza etme” gibi şartların yerine getirilebilmesi için Şirket; 

 • Uhdesinde bulunan kişisel verileri düzenli olarak tarayarak herhangi bir amaca hizmet etmeyen ve güncel olmayan verilerden gerekli olanları günceller, geri kalanını siler, yok eder ya da anonim hale getirir. 
 • İhtiyaç olmasına rağmen sık erişim gerektirmeyen kişisel verilerin daha güvenli ortamlarda muhafazası sağlanır. 
 • Yetkilendirmeler kontrol edilerek kişisel verilere sadece görmesi gereken pozisyonlarda çalışan kişilerin erişebilmesi sağlanır. 
 • Silme, yok etme ve anonimleştirme ile ilgili her türlü politika ve prosedürün güncel tutulması sağlanır ve bunlar sistemli olarak uygulanır. 

 

 1. Veri İşleyenler ile İlişkilerin Yönetimi

Şirket, bilgi teknolojileri ile ilgili hizmet alımlarında sözleşme düzenlediği veri işleyenlerin bilgi güvenliğine en az kendisi kadar önem verdiklerinden ve müşterek sorumluluğun bilinciyle hareket ettiklerinden emin olur ve bunu sözleşmesel olarak da güvenceye alır. 

Veri işleyenler, mevzuattaki tanım ile paralel olarak yalnız Şirket’in talimatları doğrultusunda, Şirket ile akdedilmiş sözleşme çerçevesinde kalmak suretiyle ve mevzuata uygun olarak kişisel verileri işler. Veri işleyenler süresiz sır saklama yükümlülüğü altında tutulur. 

Herhangi bir veri ihlali durumunda, durum derhal Şirket’e bildirilir ve bu durum sözleşmesel olarak da kayıt altına alınır. Şirket, bu tip veri ihlallerini mevzuat gereği olarak veri sahibi ilgililer ile Kurula bildirecektir. 

Şirket ile veri işleyenler arasında akdedilecek sözleşmelerde, sözleşmenin niteliksel olarak elverdiği ölçüde ayrı bir madde olarak veri işleyene aktarılan veri kategorileri ve türleri belirtilir. 

Şirket “Veri Sorumlusu” sıfatıyla veri işleyenin kişisel verini içeren sistemleri üzerinde gerekli denetimleri yapar veya yaptırır, denetim sonucunda ortaya çıkan raporları ve hizmet sağlayıcıyı yerinde inceleyebilir. Bu durum sözleşme içerisinde de karşılıklı olarak mutabakata bağlanır.

BAYRAKTARLAR AKARYAKIT PETROL ÜRÜNLERİ İNŞ. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

&

TEK-PA PINARHİSAR TEKSTİL GIDA PLASTİK NAKLİYAT SAN. VE TİC. A.Ş.

ZİYARETÇİLERE YÖNELİK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile veri sorumlusu sıfatıyla Bayraktarlar Akaryakıt Petrol Ürünleri İnşaat Tic. ve San. Ltd. Şti. (“BAYRAKTARLAR”) ile TEK-PA Pınarhisar Tekstil Gıda Plastik Nakliyat San. ve Tic. A.Ş. (“TEK-PA”) olarak işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

 

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

 

BAYRAKTARLAR&TEK-PA yerleşkesini ziyaret etmeniz halinde aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

 

 • Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini:   Görüntü Kaydı Alan CCTV Kayıtları.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI, TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

 

Kişisel verileriniz, şirket yerleşkemizi ziyaret etmeniz halinde sizlerden; CCTV kamerası aracılığıyla aşağıda belirtilen amaçlar dâhilinde KVKK’nın 5. ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

 

AMAÇLAR

HUKUKİ SEBEP

VERİ KATEGORİSİ

Şirket İçi Güvenliğin Sağlanması 

 • •    Veri sorumlusunun meşru menfaati
 • •    Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgileri

Suç Ya Da Hukuka Aykırılık Durumunda Yetkili Mercilere Bilgi Verilmesi

 • •    Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • •    Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi

 

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

 

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metninin 2. maddesinde yer alan amaçlarla; ilgili mevzuat gereği talep halinde resmi kurum ve kuruluşlara, hissedarlarımıza ve grup şirketlerimize aktarılabilmektedir.

 

 

 1. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI 

 

KVKK’nın 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.

 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

 1. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

 

KVKK’nın 11. maddesi gereğince kişisel verilerinize ilişkin yasal haklarınız kapsamındaki taleplerinizi;

 

BAYRAKTARLAR için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle Dere Mah. Lüleburgaz Cad. No:43 Pınarhisar/Kırklareli adresine kimlik tespiti yapılmak suretiyle bizzat elden iletebilir ya da noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanı sıra, bayraktarlarakaryakit@hs01.kep.tr  kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine, güvenli elektronik imza ve mobil imza ya da tarafınızca BAYRAKTARLAR’a daha önce bildirilen ve tarafımızca teyit edilmiş olan BAYRAKTARLAR’da bulunan sistemimizdeki elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@bayraktarlartrakya.com  elektronik posta adresine iletebilirsiniz.

 

TEK-PA için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle Dere Mah. Lüleburgaz Cd. No:43 Pınarhisar/Kırklareli adresine kimlik tespiti yapılmak suretiyle bizzat elden iletebilir ya da noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanı sıra, tek-pa@hs01.kep.tr  kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine, güvenli elektronik imza ve mobil imza ya da tarafınızca TEK-PA’ya daha önce bildirilen ve tarafımızca teyit edilmiş olan TEK-PA’da bulunan sistemimizdeki elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@tek-pa.com elektronik posta adresine iletebilirsiniz.